Praktyczne wskazówki jak uzyskać odszkodowanie za zmniejszenie wartości nieruchomości

Praktyczne wskazówki jak uzyskać odszkodowanie za zmniejszenie wartości nieruchomości

W środkach masowego przekazu – telewizji, radiu, Internecie i prasie przedstawiane są sytuacje, w którym właściciel gruntów prywatnych w wyniku obniżenia wartości nieruchomości dochodzi swoich praw w sądzie i stara się o odszkodowanie. Takie przypadki mają miejsce wówczas, gdy gmina uchwali plan zagospodarowania przestrzennego i uwzględni w nim inwestycje wchodzące na teren prywatnych posesji i działek. Właściciele tych gruntów mogą na własny rachunek dokonać wyceny i przedstawić ten dokument przed sądem jako materiał dowodowy. Jeżeli z wyceny formalnej wykonanej przez gminę wynika, że obniżyła się wartość nieruchomości, właściciel prywatnej działki objętej wyceną gminy może ubiegać się o odszkodowanie za utratę wartości nieruchomości. Ma na to 5 lat od czasu obowiązywania przyjętego przez gminę planu zagospodarowania przestrzennego. Niekiedy dochodzi też do sytuacji odwrotnej. Wycena gruntów dokonana przez gminę wskazuje na podwyższenie wartości nieruchomości. Wówczas właściciele gruntów prywatnych muszą ponieść dodatkową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

Gmina może wypłacić odszkodowanie, ale może również wykupić prywatne nieruchomości. Dokumentem prawnym, który reguluje ten stan rzeczy, jest Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej i Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003 roku. Zgodnie z tym aktem prawnym, jeżeli właściciel albo użytkownik wieczysty gruntów sprzedał nieruchomość w okresie 5 lat od czasu obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania i sąd orzeknie, że w tym czasie obniżyła się wartość nieruchomości, gmina zobowiązana jest do wypłaty odszkodowania osobie, która zbyła swoją nieruchomość po zaniżonej cenie.